Публична покана за доставка на медикаменти за нуждите на “МБАЛ Елин Пелин” ЕООД, открита с Решение № 645 от 04.09.2014г. Срок на валидност на поканата :12.09.2014г.

FacebookTwitterGoogle+Share