Доставка на хранителни продукти за нуждите на болнична кухня на МБАЛ Елин Пелин ЕООД

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на болнична кухня на МБАЛ Елин Пелин ЕООД” в гр.Елин Пелин, ул. „Здравец” №15

Заповед

FacebookTwitterGoogle+Share